കുട്ടംപേരൂർ MGM യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം

കുട്ടംപേരൂർ MGM യുവജന പ്രസ്ഥാനം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*