“ജോർജിയൻ അവാർഡ് ഫോർ എക്‌സലൻസ് 2017 ” കെ.ഐ ഫിലിപ്പ് റമ്പാന്

മൈലപ്ര സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയുടെ “ജോർജിയൻ അവാർഡ് ഫോർ എക്‌സലൻസ് 2017 ” കെ.ഐ ഫിലിപ്പ് റമ്പാന് യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത സമ്മാനിച്ചു.