സ്‌മൃതി 2017

തിരുവല്ല കോഴിമല ആശാ ഭവനത്തിൽ നടത്തിയ അൽ ഐൻ Sdocym Al Ain.Dionysius ഓർത്തഡോക്സ്‌ ദേവാലയത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ “സ്‌മൃതി 2017”